Hoa chúc mừng

245,000 

“𝑁𝑎̀𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑖̉ 𝑔𝑢̛̉𝑖 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑎́𝑛ℎ 𝑚𝑎̆́𝑡, 𝑡𝑎 đ𝑎̃ 𝑡𝑟𝑎𝑜 𝑐𝑎̉ 𝑐𝑜𝑛 𝑡𝑖𝑚” 🌷